6.2.1 Tilskud, donationer og gaver

Forudsætningen for at der skal opkræves moms af en leverance, er jf. afsnittet ovenfor, at der er tale om levering mod vederlag i momslovens forstand; Dette er ofte ikke tilfældet ved tilskud og gaver, idet tilskudsgiveren skal modtage en konkret modydelse for tilskuddet, endvidere at tilskuddets størrelse har en direkte sammenhæng med den konkrete modydelse. Det samme gælder gaver, donationer m.v.

På momsområdet opererer man med to former for tilskud, herunder toparts- og trepartstilskud og man har på EU-niveau konkluderet, at disse tre betingelser kommutativt skal være opfyldt, førend et tilskud kan være momspligtigt:

  1. Tilskuddet skal udgøre modværdien eller indgå i modværdien for en leverance; tilskuddet skal være ydet i tilskudsgivers interesse.
  2. Tilskuddet skal betales til leverandøren af varen eller ydelsen.
  3. Tilskuddet skal betales af tredjemand.

Herudover følger det af fast praksis, at tilskuddet skal ydes som led i en momspligtig leverance. Det betyder, at tilskud, der ydes til momsfrie aktiviteter, er momsfritaget – Denne sondring er relevant, idet et tilskud, der ydes til en momsfri aktivitet og anses for levering mod vederlag, skal begrænse fradragsretten for moms efter reglerne i momslovens § 38, stk. 1 (en omsætningsfordeling, se også kapitel 8 “Fradragsret”. Herudover skal man være obs. på potentiel lønsumsafgiftspligt for så vidt angår momsfrie tilskud.

Principperne blev offentliggjort i 1988 og tilføjelsen følger af EU-Domstolens dom i sag C-184/00 og har været lagt til grund i flere domme, herunder bl.a. i sag C-381/01. Sagen omhandlede udbetaling af produktionsstøtte til en forarbejdningsvirksomhed. Domstolen lægger vægt på, at det omhandlede tilskud ikke blev ydet mod, at forarbejdningsvirksomheden leverede sine produkter til en køber.

Tilsvarende principper lægges til grund ved vurderingen af, om tilskud, der gives i trepartsforhold, er momspligtige;

  1. Tilskuddet er betinget af, at tilskudsmodtager leverer en momspligtig vare eller ydelse til tredjemand. det vil sige, at til tilskuddet ydes i tredjemands interesse.
  2. Tredjemand opnår fordel af tilskuddet i form af en reduceret pris, svarende til det ydede tilskud.

Vurderingen er kompliceret, og der eksisterer derfor en del praksis; af seneste praksis fra EU-Domstolen henvises der til C-573/18 og C-574/18 (forenede sager). Domstolen finder, at et tilskud fra en driftsfond til en “producentorganisation” for levering af frugt og grøntsager til en lavere pris end organisationens indkøbspris, var et momspligtigt tilskud; Tilskuddet var en del af vederlaget for leveringen af varer til medlemmerne og derfor direkte forbundet med prisen på varerne.

EU-tilskud og statstilskud af mere generel karakter er ikke momspligtige; fx tilskud, der ydes i henhold til EU’s landbrugsordninger. Tilsvarende tilskud er af generel karakter, ydet af nationale myndigheder, ligeledes ikke momspligtige. Dette bekræftes, af bl.a. EU-Domstolen i sag C-384/95. Der var tale om et tilskud, fra den tyske stat, der blev ydet mod, at selskabet, der modtog tilskuddet, formindskede sin kartoffelproduktion. EU-Domstolen lagde bl.a. til grund, at tilskuddet ikke blev modsvaret af en leverance til en konkret forbruger.

Det er imidlertid ikke altid tilfældet, at EU-tilskud samt statslige- og nationale tilskud falder uden for momslovens anvendelsesområde. Det betyder, at sådanne tilskud bliver momspligtige, hvis ikke leverancen, som tilskuddet ydes til, er omfattet af en af momsfritagelserne i momslovens § 13.

< 6.2.1 Indledning6.2.1.1 Momspligtige tilskud – Uddrag af praksis >

En platform med løbende opdateringer

Nyhedsmails ved opdateringerne og når der sker væsentlige ændringer

Årligt kursus

Minimum 1 årligt kursus – du kan deltage enten online eller ved fysisk fremmøde

Direkte ekspertise

Du får mulighed for at stille spørgsmål til redaktørteamet

UDSKRIV / DOWNLOAD PDF

Linda-Sophia

Danielsen
Ønsker du en gennemgang af emnet?

Author Contact NON-LOGED

Max. file size: 50 MB.
Hidden