1. ANSÆTTELSESKONTRAKT

ANSÆTTELSESKONTRAKT
[NAVN PÅ MEDARBEJDER]

ANSÆTTELSESKONTRAKT [TIDSBEGRÆNSET] NB! IKKE-FUNKTIONÆRKONTRAKT
Indgået mellem

[Selskabets navn]
CVR-nummer: [indsæt]
[Adresse]
[Postnummer, by]
(herefter kaldet “Selskabet”)

og

[Navn]
[Adresse]
[Postnummer, by]
(herefter kaldet “Medarbejderen”)
(herefter sammen kaldet ”Parterne” og hver for sig ”Part”)

INDLEDNING
Denne ansættelseskontrakt (herefter kaldet ”Aftalen”) afløser og erstatter enhver tidligere aftale vedrørende ansættelse af Medarbejderen, og udgør samtidig den fuldstændige aftaleregulering Parterne imellem i relation til ansættelsesforholdet.
Ved indgåelsen af nærværende Aftale anerkender Parterne, at ingen af Parterne kan støtte ret på nogen forudgående erklæring eller tilsagn, der ikke er kommet til udtryk i nærværende Aftale.
Medarbejderen er enig i, at al firmakommunikation, herunder instruktioner og meddelelser i henhold til denne Aftale, på bindende vis kan gives på engelsk uden oversættelse til dansk.

 1. TILTRÆDELSE OG STILLINGSBETEGNELSE
  1.1 Med virkning fra den [tiltrædelsestidspunktet] er Medarbejderen ansat i Selskabet som [stillingsbetegnelse].
  1.2 [HVIS TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE]: Ansættelsen er tidsbegrænset, og ophører automatisk uden varsel den [dato].
 2. STILLINGSBESKRIVELSE
  2.1 Medarbejderens primære arbejdsopgaver udgøres af, men er ikke begrænset til:
  [Beskrivelse af opgaver]
  2.2 Yderligere opgavebeskrivelse kan på ethvert tidspunkt tilføjes separat.
  2.3 Medarbejderen skal følge de anvisninger om arbejdets udførelse, som til enhver tid er gældende. På tiltrædelsestidspunktet refererer Medarbejderen til [navn].
 3. ARBEJDSTED OG ARBEJDSTID
  3.1 Medarbejderens normale arbejdssted er på Selskabets til enhver tid værende adresse, pt. [adresse].
  3.2 HVIS RELEVANT: [Det er aftalt, at Medarbejderen er berettiget til at arbejde hjemmefra [når dette af Medarbejderen skønnes nødvendigt/maksimalt [antal] dage om ugen]. Medarbejderen er i den forbindelse forpligtet til at orientere Selskabet om, hvilke tiltag, der skal tages for, at hjemmearbejdspladsen lever op til de arbejdsmiljøretlige regler].
  3.3 HVIS RELEVANT: [Herudover må Medarbejderen påregne rejse- og mødeaktivitet efter Selskabets nærmere anvisninger, herunder, men ikke begrænset til, Selskabets nuværende og fremtidige kunder og samarbejdspartneres forretningssteder, hvad enten i eller uden for Danmark.]
  3.4 Den forventede gennemsnitlige arbejdstid er [antal] timer om ugen eksklusiv en halv times (ulønnet) frokost. Det ugentlige timetal kan dog variere fra uge til uge. Arbejdstiden skal placeres inden for normal kontortid, som er [beskriv normal kontortid].
  3.5 Der kan forekomme overarbejde udover almindelige arbejdstid. Der ydes ikke overarbejdsbetaling eller afspadsering herfor, da der er taget højde herfor ved lønfastsættelsen.
 4. ANDRE ERHVERV
  4.1 Medarbejderen er i ansættelsesperioden forpligtet til at bruge al sin arbejdskraft i Selskabets interesse, og må ikke uden forudgående skriftlig accept fra Selskabet hverken direkte eller indirekte deltage i andre forretningsaktiviteter, hverken lønnede eller ulønnede, hvis disse skønnes at være til ulempe for Selskabet.
  4.2 Betinget af at Medarbejderen kan opfylde sin forpligtelse over for Selskabet, er Medarbejderen dog berettiget til at foretage normale (passive) investeringer i aktiver, der normalt er genstand for sådanne investeringer, og som ikke indebærer de facto kontrollerende indflydelse. Medarbejderens investering må ikke indebære hæftelse udover den investerede kapital.
 5. LØN
  5.1 [FAST LØN START]: Medarbejderens løn er aftalt til kr. [beløb] pr. måned.
  5.2 Der kan forekomme overarbejde udover almindelige arbejdstid. Der ydes ikke overarbejdsbetaling eller afspadsering herfor, da der er taget højde herfor ved lønfastsættelsen. [FAST LØN SLUT]
  5.3 [TIMELØN START]: Medarbejderens timeløn er kr. [beløb] i timen.
  5.4 Antallet af arbejdstimer opgøres for perioden fra [f.eks. den 16. i en måned til den 15. i måneden efter].
  5.5 Antallet af arbejdstimer opgøres den sidste dag i hver timeperiode på baggrund af Medarbejderens timeopgørelse. [TIMELØN SLUT]
  5.6 Lønnen udbetales herefter månedligt bagud senest den sidste bankdag i hver måned.
  5.7 HVIS ØNSKET: [Medarbejderens løn tages op til forhandling én gang om året, første gang i [måned], og derefter [måned] med ikrafttræden den efterfølgende [måned].
 6. VALGFRIT AFSNIT: [PERSONALEGODER]
  6.1 [Selskabet vil give Medarbejderen en mobiltelefon og betale udgifterne hertil, herunder abonnement. Medarbejderen må anvende mobiltelefonen til private formål.]
  6.2 [Selskabet vil give Medarbejderen en bærbar computer og internetforbindelse på Medarbejderens private adresse, og vil dække alle omkostninger i forbindelse hermed. Computeren er ejet af Selskabet. Medarbejderen må anvende computeren til private formål.]
  6.3 [Medarbejderen er berettiget til andre arbejdsrelaterede fordele ved den ansattes valg, forudsat, at de er fradragsberettiget for Selskabet, f.eks. avis-abonnement m.m.]
  6.4 Eventuelle skattemæssige konsekvenser af de fordele, der er nævnt ovenfor, er uden interesse for Selskabet, og skal indberettes til SKAT som påkrævet i lovgivningen.
  6.5 Hvis Medarbejderen faktisk fratræder forinden udløbet af opsigelsesvarslet, kan Selskabet bestemme, at retten til betalt mobiltelefon og/eller computer samt internet bortfalder. På Selskabets begæring er Medarbejderen forpligtet til at tilbagelevere mobiltelefonen og/eller computer til Selskabet ved Medarbejderens faktiske fratræden – uanset om dette sker før udløbet af Medarbejderens opsigelsesvarsel. Medarbejderen oppebærer herfor en månedlig kompensation svarende til den skattemæssige værdi af fri telefon/computer, så længe ansættelsesforholdet består.
 7. VALGFRIT AFSNIT: [PENSION]
  7.1 [Medarbejderen har ret til pension [efter [antal] måneders ansættelse]], hvorved Selskabet, i tillæg til lønnen er angivet i punkt 5.1, skal yde et månedligt bidrag på [procent] af den aftalte grundløn angivet i punkt 5.1 (dvs. Medarbejderens månedlige bruttoløn eksklusive værdien af personalegoder etc.). Selskabets bidrag er betinget af Medarbejderens eget bidrag på minimum [procent] per måned fratrækkes lønnen.]
  7.2 [Ud over punkt 7.1 skal Selskabet indbetale den obligatoriske ATP-pensionsbetaling.]
 8. FRAVÆR GRUNDET SYGDOM OG ORLOV
  8.1 Medarbejderen skal uden ugrundet ophold anmelde fravær på grund af sygdom over for Selskabet. Anmeldelsen skal ske direkte til [navn][tlf.] eller [mail]. Undladelse heraf anses for misligholdelse af ansættelsesforholdet, og kan føre til bortvisning.
  8.2 ALTERNATIV A: Medarbejderen er berettiget til fuld løn under sygdom.
  8.3 ALTERNATIV B: Medarbejderen er ikke berettiget til løn under sygdom, men kan søge sygedagpenge hos Kommunen såfremt betingelserne herfor i sygedagpengeloven er opfyldt. Medarbejderen er dog berettiget til sygedagpenge fra Selskabet de første 30 dage, såfremt betingelserne i sygedagpengeloven er opfyldt.
  8.4 Medarbejderen har ret til fravær i forbindelse med graviditets-, barsels-, fædre- og forældreorlov i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning herom. Under sådant fravær er Medarbejderen berettiget til løn i det omfang – og kun i det omfang – dette følger af ufravigelige lovregler, herunder Barselsloven og Dagpengeloven eller dog svarende til den refusion, som Selskabet måtte være berettiget til fra Udbetaling Danmark og en privat barselsfond.
 9. HELBREDSERKLÆRING
  9.1 Medarbejderen har oplyst ved ansættelsen ikke at lide af kronisk sygdom eller andet, der har væsentlig betydning for Medarbejderens arbejdsevne i den konkrete stilling.
 10. FERIE
  10.1 FERIE MED LØN: Medarbejderen er berettiget til 25 dages (5 uger) ferie med løn pr. ferieår. Ferien skal optjenes i overensstemmelse med den til enhver tid gældende ferielov. FERIE MED LØN – SLUT
  10.2 FERIEGODTGØRELSE (hvis timelønnet): Medarbejderen er berettiget til 25 dages (5 uger) ferie pr. ferieår med feriegodtgørelse. Selskabet indbetaler 12,5 % af din løn til Feriekonto. FERIEGODTGØRELSE – SLUT
  10.3 [FERIEFRIDAGE START – VALGFRIT!]: [I tillæg hertil er Medarbejderen efter [antal måneder] berettiget til 5 feriefridage (herefter kaldet ”Feriefridage”). Medarbejderen er således i alt berettiget til 30 dages ferie. Hvis ferieloven ændres til, at lønmodtagere har ret til mere end 5 ugers ferie, nedsættes antallet af Feriefridage tilsvarende.]
  10.4 [Feriefridage kan først afholdes efter almindelige feriedage er afholdt, og kan ikke overføres til nyt ferieår, hvis de ikke er afholdt, ligesom Medarbejderen ikke modtager kompensation for ikke-afholdte Feriefridage i tilfælde af fratræden.] [FERIEFRIDAGE SLUT]:
  10.5 Medarbejderen er forpligtet til skriftligt at aftale ferie med [Navn/afdeling].
 11. IT POLITIK
  11.1 [LOGNING – KUN HVIS RELEVANT]: Med henblik på at sikre en sikker drift af Selskabets it-system og Medarbejderens overholdelse af denne aftale, udfører Selskabet logning og overvågning af it-systemet, herunder Medarbejderens internet og e-mail-brug i relation til arbejdet. [LOGNING – SLUT]
  11.2 Medarbejderen er enig i, at Selskabet er berettiget til at få adgang til og læse alle Medarbejderens e-mail-korrespondancer på Medarbejderens arbejds-e-mail, medmindre korrespondancen er mærket “privat” i emnelinjen. Det vil dog under alle omstændigheder kun være enkelte personer i Selskabets ledelse, der får denne adgang.
 12. IMMATRIELLE RETTIGHEDER, KNOWHOW M.M.
  12.1 Alle immaterielle rettigheder af enhver art til tekst, grafiske materialer, koncepter og andre frembringelser, herunder knowhow, opfindelser, værker og lignende, som Medarbejderen alene eller i samarbejde med andre måtte frembringe, opdage eller videreudvikle under ansættelsen som et led i udførelsen af sine arbejdsopgaver eller som relaterer sig til sådanne arbejdsopgaver eller til Selskabets virksomhed, overdrages uanset form eller format uigenkaldeligt af Medarbejderen til Selskabet, og må ikke kopieres eller på anden måde fjernes fra Selskabets enerådighed. Vederlag for sådanne rettigheder er indeholdt i lønnen.
  12.2 Ophavsrettigheder til software udviklet af Medarbejderen som led i Medarbejderens udførelse af sine arbejdsopgaver eller efter Selskabets anvisninger overgår vederlagsfrit til Selskabet uden begrænsninger. Ophavsretten til andre værker, som Medarbejderen skaber under ansættelsen som et led i udførelsen af sine arbejdsopgaver eller som relaterer sig til sådanne arbejdsopgaver eller til Selskabets virksomhed, er ligeledes Selskabets ejendom. Selskabet er uden begrænsninger berettiget til at ændre i ethvert værk omfattet af denne overgang, ligesom Selskabet er berettiget til uden begrænsninger af nogen art at videreoverdrage sådanne rettigheder til tredjemand. Ligeledes er Selskabet ikke forpligtet til at anvende disse rettigheder.
  12.3 Medarbejderen erklærer at ville underskrive ethvert dokument som efter Selskabets opfattelse måtte være nødvendigt eller hensigtsmæssigt med henblik på at sikre Selskabets eller koncernforbundne selskabers rettigheder omfattet af denne bestemmelse.
  12.4 Selskabet har eneret til og er berettiget til i enhver henseende at disponere over sådanne immaterielle rettigheder, herunder bl.a. ved videreudvikling, ændring, produktion, gengivelse, videreoverdragelse, salg, licensgivning og lignende. Selskabet kan gøre brug af nærværende aftale i forbindelse med registrering o.l. af de omhandlede rettigheder. Medarbejderen er således på ingen måde selv påtaleberettiget over for krænkelser af de immaterielle rettigheder.
 13. OPSIGELSE
  13.1 [HVIS TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE (kun 13.1)]: Ansættelsen er tidsbegrænset, og ophører uden varsel den [dato].
  13.2 ALTERNATIV A:De første tre måneder af ansættelsesforholdet kan opsigelse ske med [7 eller mere] hverdages varsel fra begge Parters side. Herefter kan opsigelse fra Selskabets side med [1/2/3] måneders varsel [til ophør ved udgangen af en måned], mens Medarbejderen kan opsige ansættelsesforholdet med [14 dage/1 måned eller mere/mindre] [til ophør ved udgangen af en måned].
  13.3 ALTERNATIV B: Opsigelse af ansættelsesforholdet skal ske i overensstemmelse med [principperne i] [overenskomst].
  13.4 ALTERNATIV C: Opsigelse af ansættelsesforholdet skal ske i overensstemmelse med principperne i funktionærlovens § 2.
  13.5 Opsigelse skal ske skriftligt.
  13.6 Medarbejderen skal holde Selskabet orienteret om sin til enhver tid værende bopæl, således at opsigelse fremsendt af Selskabet til den af Medarbejderen senest opgivne adresse betragtes som opsigelse med lovligt og gyldigt varsel.
 14. TAVSHEDS- OG LOYALITETSPLIGT
  14.1 Medarbejderen har tavshedspligt og er således forpligtet til hverken under eller efter ansættelsen at lade tredjemand tilgå oplysninger om Selskabets interne forhold, forretningsformer, driftsformer, erhvervshemmeligheder eller andre forhold vedrørende Selskabet eller Selskabets forretningsforbindelser, herunder kunder, som ikke allerede beviseligt er offentliggjort. Der henvises til Lov om forretningshemmeligheder § 4, stk. 3.
  14.2 Medarbejderen er som følge af ansættelsesforholdet omfattet af en almindelig loyalitetsforpligtelse, hvilket blandt andet indebærer, at Medarbejderen ikke må udøve konkurrerende virksomhed under ansættelsesforholdet.
  14.3 Brud på tavshedspligten og loyalitetspligten betragtes som væsentlig misligholdelse af ansættelsesforholdet, og kan derfor medføre ophævelse heraf med øjeblikkelig virkning (bortvisning).
 15. VALGFRIT AFSNIT: [ANSÆTTELSESKLAUSUL(ER)] – KONTAKT BIRD&BIRD!
 16. PERSONDATA – FAIR PROCESSING NOTICE
  16.1 Gennem hele ansættelsesforholdet vil Selskabet indhente og behandle persondata til administrative og ledelsesmæssige formål, og således at Selskabet kan opfylde sine forpligtelser som arbejdsgiver. Selskabet vil behandle Medarbejderens personoplysninger på behørig og lovformelig vis og i overensstemmelse med den gældende databeskyttelseslovgivning, herunder Databeskyttelsesforordningen (GDPR) og Databeskyttelsesloven.
  16.2 Selskabet er dataansvarlig i relation til Medarbejderens personoplysninger. Selskabets generelle orientering (‘Fair Processing Notice’) om behandling af personoplysninger for medarbejdere, er vedhæftet som Bilag [X] og udgør en integreret del af ansættelseskontrakten [ligesom den kan findes på Selskabets intranet].
 17. LOVGIVNING OG VÆRNETING
  17.1 Funktionærloven er ikke gældende for ansættelsesforholdet.
  17.2 Ansættelsesforholdet er [ikke] underlagt overenskomst [ved [overenskomst]].
  17.3 Parterne er enige om, at danske domstole er enekompetente til behandling af enhver tvist, der måtte udspringe af ansættelsen. Parterne er enige om, at [angiv Ret] er enekompetent til at behandle enhver retstvist i første instans, og at dansk ret finder anvendelse.
 18. UNDERSKRIFT
  18.1 Nærværende Aftale underskrives i to eksemplarer, hvoraf hver part modtager ét.
  På vegne af [Selskabet]

[Navn]

Dato:

[Navn]

 

Dato:

< 3.1.1 Momsregistreringsgrænse10. Skriftlig advarsel (DK) >

En platform med løbende opdateringer

Nyhedsmails ved opdateringerne og når der sker væsentlige ændringer

Årligt kursus

Minimum 1 årligt kursus – du kan deltage enten online eller ved fysisk fremmøde

Direkte ekspertise

Du får mulighed for at stille spørgsmål til redaktørteamet

10. Skriftlig advarsel (DK)

Sendt pr. e-mail til: [e-mail adresse]

Overbragt personligt

[Medarbejderens navn]

[Adresse]

[Postnummer og by]

[Dato]

SKRIFTLIGT ADVARSEL

[Hvis mundtlig påtale/skriftlig advarsel givet tidligere for samme forhold: Vi har tidligere den [dato] givet dig en mundtlig påtale/skriftlig advarsel for [beskrivelse af den adfærd, som udløste påtalen og nu advarslen].

Med henvisning til vores møde dags dato, skal vi hermed meddele dig en skriftlig advarsel for følgende forhold:

Alternativ A- tilstand:

Nærværende advarsel gives, fordi [Beskrivelse af den adfærd, som udløser advarslen, f.eks. performance, salg m.m.] 

Du skal derfor fremover [Beskrivelse den adfærd, som virksomheden ønsker fremover] 

[Kun hvis relevant: For at sikre de bedste rammer for et forbedret samarbejde, vil [navn] mødes med dig hver den (dato) i måneden (eller den nærmeste arbejdsdag) over de næste [antal] måneder. Formålet med møderne er at sikre, at dit arbejde udføres i overensstemmelse med det ovenfor anførte, samt at imødegå eventuelle misforståelser og uklarheder med hensyn til, hvad der forventes af dig.]

Hvis du ikke i tilfredsstillende grad forbedrer dig i henhold til det beskrevne inden den [dato], tages der hermed forbehold for, at dit ansættelsesforhold vil blive bragt til ophør med dit opsigelsesvarsel eller – afhængigt af omstændighederne – med øjeblikkelig virkning uden varsel (bortvisning).

Alternativ B – enkelstående tilfælde:

Nærværende advarsel gives, fordi [Beskrivelse af den adfærd, som udløser advarslen f.eks. kommet for sent, været beruset, ikke sygemeldt sig m.m.] 

Hvis ovennævnte forhold gentager sig, tages der forbehold for at bringe dit ansættelsesforhold til ophør, herunder ved opsigelse eller bortvisning. 

Du bedes kvittere for modtagelsen af denne advarsel nedenfor på vedlagte kopi af samme.

Med venlig hilsen

_____________________

[Navn] På vegne af [Selskabet]

 

Jeg kvitterer hermed for modtagelsen af det skriftelige advarsel:

Dato:

____________________

[Medarbejderens navn]

< 1. ANSÆTTELSESKONTRAKT8.4.1 Indledning >

En platform med løbende opdateringer

Nyhedsmails ved opdateringerne og når der sker væsentlige ændringer

Årligt kursus

Minimum 1 årligt kursus – du kan deltage enten online eller ved fysisk fremmøde

Direkte ekspertise

Du får mulighed for at stille spørgsmål til redaktørteamet

8. SYGDOM OG SYGEFRAVÆR

< >

En platform med løbende opdateringer

Nyhedsmails ved opdateringerne og når der sker væsentlige ændringer

Årligt kursus

Minimum 1 årligt kursus – du kan deltage enten online eller ved fysisk fremmøde

Direkte ekspertise

Du får mulighed for at stille spørgsmål til redaktørteamet