Vilkår, handels- og abonnementsbetingelser for Koans produkter og services

  1. Koans produkter og services

1.1. Koan udbyder opdateret og pålidelig information til professionelle der arbejder med jura og økonomi på det danske marked. 

1.2 Som abonnent får du adgang til viden inden for dit fagområde via en onlineversion, der ajourføres løbende, indeholder minimum 4 større, årlige opdateringer, et årligt kursus samt  spørgsmål-svar-service til redaktionen. Sidstnævnte inkluderer generelle spørgsmål vedrørende gældende lovgivning. Skal der ydes konkret rådgivning, fx ved gennemgang af en en konkret sag, skal der først foretages konflikttjek, for at sikre, at der må ydes rådgivning, jf. gældende lov, og hvorefter abonnenten skal oprettes som klient, så rådgivningen er dækket af den lovpligtige forsikring, og der aftales et honorar herfor mellem klient og rådgiver. 

1.3 Onlineversionen findes via personligt login på websitet www.koan.dk.

1.4. Koan kan uden varsel lancere nye versioner af produkterne.

  1. Priser og rabatter

2.1 Et årsabonnement online inklusive opdateringer og et kursus koster kr. 3.980. Der opnås ikke rabat ved eventuelt fravalg af et kursus. Nye abonnenter kan blive tilbudt en rabat på deres første abonnementsår. Efter den 1-årige rabatperiode betales den gældende årlige abonnementspris.

2.3. Alle priser er angivet ekskl. moms.

  1. Abonnementsbetingelser og opsigelse af abonnement

3.1. Vores produkter og services sælges som personlige årsabonnementer. 

3.2. En abonnementsperiode begynder den dag, fakturaen fremsendes til abonnenten.
Den varer i 12 måneder ad gangen og fortsætter automatisk, som et fortløbende abonnement, indtil en skriftlig opsigelse via mail@koan.dk er modtaget fra abonnenten og bekræftet af Koan.

3.3. Aftalen kan til enhver tid opsiges, dog senest 30 dage inden udgangen af den indeværende abonnementsperiode og fornys ellers automatisk, idet abonnenten har uafbrudt adgang til onlineversion, opdateringer samt kurser imellem to abonnementsperioder. 

3.4 Manglende betaling for en ny abonnementsperiode accepteres ikke som en opsigelse af abonnementet. 

3.5. Hvis en eller flere brugere, i løbet af abonnementsperioden, ophører med at være tilknyttet kunden, betragtes dette ikke i sig selv som en gyldig opsigelsesgrund, men kunden kan dog i disse tilfælde overdrage abonnementet til en anden bruger hos kunden.

  1. Rettigheder

4.1. Tekst, grafik, billeder, lyd, video og andet indhold indeholdt i abonnementsprodukter og/eller tjenester er beskyttet efter lov om ophavsret, idet rettigheder af enhver art til produkter og services eksklusivt tilhører Koan. Herunder ophavsretten til samtlige onlineversioner og løbende opdateringer.

4.2. Det er ikke tilladt at kopiere, printe, indscanne eller på anden vis distribuere dele af eller hele onlineversioner til erhvervsmæssig- eller undervisningsbrug.

4.3. Ved køb af abonnement og betaling af de til abonnementet knyttede tjenester erhverver abonnenten en tidsbegrænset, ikke-overdragelig og ikke-eksklusiv brugsret til Koans produkter og services og senere opdateringer, indtil abonnementet ophører. Denne brugsret gælder ikke ved et gratis gennemsyn af Koans moduler, idet brugsretten kræver et køb af abonnement. Enhver overtrædelse af brugsretten anses for at udgøre en væsentlig misligholdelse.

  1. Ansvarsfraskrivelse

5.1. Kunden kan under ingen omstændigheder pålægge erstatningsansvar, herunder erstatningsansvar for produktansvar, over for Koan. Kunden er endvidere forpligtet til at holde Koan skadesløs for eventuelle krav, som måtte blive rejst mod Koan af kundens kontraktparter.

5.2. Koan kan under ingen omstændigheder gøres ansvarlig over for indirekte skade eller tab, herunder driftstab, tab af data, goodwill og lignende følgeskade for kunden. 

5.3. Der tages forbehold for force majeure, herunder men ikke begrænset til krig, naturkatastrofer, strejke, lockout, svigtende forsyninger, brand, vandskade, beskadigelse af udstyr, virus- eller hackerangreb, skade på produktionsapparat, sygdom eller dødsfald eller enhver anden begivenhed, som hindrer eller begrænser Koans muligheder for at udføre sit arbejde.

  1. Betaling

6.1. Abonnementet betales forud for 12 måneder ad gangen, og Koans betalingsbetingelser er 8 dage netto.

6.2. Betaler kunden ikke rettidigt, tilskrives det udestående beløb gebyr og renter i overensstemmelse med rentelovens regler.

  1. Prisregulering

7.1. Koan forbeholder sig ret til at ændre priser på produkter og services. Herunder, men ikke begrænset til, at følge udviklingen i Danmarks Statistiks nettoprisindeks.

  1. Lovvalg

8.1. Samtlige vilkår er undergivet dansk ret. Enhver tvist som måtte udspringe heraf skal i givet fald afgøres hos de danske domstole.